Pri nákupe 3 akýchkoľvek balení dostaneš 4. balenie zadarmo! Ako to funguje?

Ochrana osobních údajů

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť Surzin s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné na splnenie zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

Súhlasom so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Surzin s.r.o. súhlas na účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a na činenie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

 1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť: Surzin sro, so sídlom: Podzimní 1436/37 Jablonec nad Nisou, identifikačné číslo: 08654735, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 44386 (ďalej len „správce “).
 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: Podzimní 1436/37, 466 02 Jablonec nad Nisou, adresa elektronickej pošty: info@bemen.sk, telefón: 608 980 285.
 3. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

 1. splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“)
 2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb., o daniach príjmov , v znení neskorších predpisov, zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady, či vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dobu, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené sme stanovili na dobu 3 rokov od získania súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov. Môžete nám kedykoľvek napísať na info@bemen.sk, alebo 608 980 285 a Vaše osobné údaje vymažeme.

ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú spoločnosti:

 1. Google LLC - Nástroje na online marketing a analýzu webu (USA)
 2. Seznam.cz, a.s. - Nástroje pre online marketing (CZ)
 3. Facebook, Inc. - Nástroje pre online marketing (USA)
 4. Heureka Shopping s.r.o. - užívateľské recenzie (CZ)
 5. The Rocket Science Group LLC. - Sprostredkovateľ e-mailingu (USA)
 6. Sumome, Inc. - Sprostredkovateľ analýzy správania zákazníka na webe (USA)
 7. Twillio - Sprostredkovateľ SMS služieb (USA)
 8. Drivenet s.r.o. - Skvelý dodávateľ hostingu a e-shopového riešenia (CZ)

Príjemcami Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.
 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: Môžete nám kedykoľvek napísať na info@bemen.cz, alebo 608 980 285 a Vaše osobné údaje vymažeme.
 3. Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.
 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.
 5. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

 1. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere. Preškolili sme všetkých svojich zamestnancov ohľadom najlepších postupov pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Prijali sme a udržujeme všetky možné organizačné a technické opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

 1. Údaje, ktoré nám zákazníci sami poskytnú. Na BeMen spracovávame osobné údaje o používateľoch a zákazníkoch. Primárne sú u nás spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vytvorení objednávky, alebo pri vytvorení registrácie.
 2. Pokiaľ pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte BeMen tiež prístup k Vášmu verejnému profilu a e-mailovej adrese. Rýchlejšie sa k nám tak prihlásite.
 3. Údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu. V prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, platobné údaje či prípadnú poznámku k objednávke. Z krstného mena generujeme oslovenie v 5. páde, aby sme Vás mohli priateľskejšie oslovovať.
 4. Pokiaľ ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies, získava BeMen údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Pre lepšie zacielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva BeMen informácie o tovare, ktorý zákazníci či používatelia navštívili, alebo zakúpili. Snažíme sa zákazníkom ponúkať produkty, o ktoré prejavili v minulosti záujem.

PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

 1. Na vybavenie Vašej objednávky, tj na splnenie zmluvy medzi BeMen a zákazníkom, využívame Vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovania, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné objednávku uskutočniť.
 2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom BeMen formou obchodných oznámení využíva BeMen predovšetkým e-mailovú adresu a telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenie o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na BeMen už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov BeMen v podobe obmedzeného priameho marketingu. BeMen tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na BeMen zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenie zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas BeMen udeľujete v priebehu registrácie na BeMen alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského účtu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Pokiaľ súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov BeMen.
 3. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maile, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu s pracovníkom BeMen do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu iba na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame. Pre ponuku našich produktov a propagáciu BeMen formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva BeMen predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade iba na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas BeMen udeľujete v priebehu registrácie na BeMen alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského účtu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

V Jablonci nad Nisou dňa 1. 11. 2021